گردنبند مدل گلزار

انگشتر مدل قاصدک

گردنبند گیپوری

دستبند گلسنگ

انگشتر مدل مهگل

انگشتر گلسنگ

گردنبند مدل گلسنگ

نیم ست نارگل